Concurs de fotografia Fia Faia

XIX Concurs de Fotografia de la Fia-faia 2023
Amb la intenció de promoure i difondre la Festa de la Fia-faia, es convoca aquest concurs 
fotogràfic. El tema únic del concurs serà la festa de la Fia-faia i el seu context a les poblacions 
de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.
Bases
1.- Temàtica
El tema del concurs serà la festa la Fia-faia, en qualsevol dels seus aspectes, considerant  
especialment  les  imatges  que  puguin  transmetre  alguns  dels  seus trets característics.
Hi ha dues categories:
a) Bagà
b) Sant Julià de Cerdanyola
2.- Participants
Pot   presentar   fotografies   a   concurs   qualsevol   persona,   afeccionada   o professional 
de la fotografia, el seu àmbit és internacional.

3.- Recepció de fotografies
Cada  participant  pot  presentar  un  màxim  de  tres  fotografies  per  categoria,  en format 
digital.
a) Per correu electrònic a: concursfoto.arxiubergueda@gmail.com
b) Presencialment a l'Arxiu Comarcal del Berguedà. En els dos casos es confirmarà la recepció de 
les fotografies.

4.- Termini d’admissió
El termini de recepció de fotografies serà el 19 de novembre de 2023.
No  s’admetran  fotografies  publicades,  premiades  en  altres  concursos,  o  en
anteriors edicions d’aquest mateix concurs.


5.- Inscripció i identificació de les obres
Per identificar cada obra cal adjuntar al correu les dades que segueixen: Nom i adreça de l’autor.
Telèfon.
Títol de l’obra.
Número d’ordre (si es tracta d’una col·lecció). Localització de la fotografia (lloc i municipi).
Correu electrònic.
Categoria a la que es presenta: a.- Bagà
b.- Sant Julià de Cerdanyola La inscripció és gratuïta.

6.- Format dels arxius
Les  fotografies  s’hauran  d’enviar  en  format  JPG  i  hauran  de  tenir  una  mida mínima pel 
costat més llarg de 3.000 punts.

7.- Tècnica
S'admetrà qualsevol tècnica respectuosa amb la temàtica del concurs.


8.- Premis
Hi haurà dos premis:
Sant Julià de Cerdanyola
250 euros i una figura inspirada en la Fia-faia Bagà:
250 euros i una figura inspirada en la Fia-faia


9.- Lliurament de premis
El veredicte del Jurat es farà públic el 15 desembre de 2023 al Casal de la Vila de  Bagà  (cal  
confirmar  horari  a  les  webs  de  l’Arxiu  Comarcal  del  Berguedà,


Ajuntament de Bagà i Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola). Les fotografies participants   
estaran   exposades   a   Bagà,   i   a   Sant   Julià   de   Cerdanyola simultàniament, del 2 de 
desembre de 2023 al 6 de gener de 2024, i a partir del 15 de gener fins el 2 de febrer de 2024 a 
l’Arxiu Comarcal del Berguedà.

10- Jurat
Estarà    format    per    persones    de    reconeguda    solvència    nomenats    per 
l’organització. Les seves decisions seran inapel·lables i es podrà declarar desert qualsevol premi. 
El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

11.- Normes i clàusules legals
Les obres premiades quedaran en propietat de l’organització, que en podrà fer ús per a finalitats 
derivades de la seva activitat. Es preservaran els drets morals dels autors.
Es reconeixen a l’autor tots els drets creatius, sempre que aquests discorrin per processos 
fotogràfics tècnics usats habitualment,   i la seva manipulació sempre que la imatge original sigui 
obtinguda per captació directa de la llum.
Per dirimir qualsevol conflicte, el concursant s’haurà d’adreçar a l’organització del concurs a 
través de l’Arxiu Comarcal del Berguedà:
concursfoto.arxiubergueda@gmail.com
El concursant, pel fet de participar, es declara autor de les obres presentades, i amb   capacitat  
 i   ple   dret   per   autoritzar   que   aquestes   siguin   exposades   i publicades en 
catàlegs, tríptics, pòster, etc. cedint aquest dret als organitzadors, qui   estaran   obligats   
sempre   a   mencionar   l’autor,   i   títol   de   l’obra.   Els organitzadors s’eximeixen de 
qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge de tercers.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Si alguna situació 
no estigués contemplada per aquestes normes, serà estudiada pel jurat i en el seu cas per 
l’organització.

12.- Drets d'autor
Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres fotogràfiques 
presentades, essent responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per 
reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets  de  conformitat  amb  la  normativa  
vigent  en  aquesta  matèria  i  exoneren l’organització de qualsevol reclamació o indemnització en 
aquest sentit.
Els  participants,  en  el  supòsit  de  ser  premiats,  autoritzen  expressament  a l'organització 
 la  reproducció  i  utilització  publicitària  i  la  difusió  del  seu  nom, cognom i les dades 
tècniques de la fotografia, en qualsevol activitat publicitària i/o  promocional relacionada amb  
la festa de  la  Fia-faia  i les exhibicions de  les exposicions itinerants, sense dret de 
remuneració a excepció del lliurament del premi (en el cas de les fotografies premiades) a la 
promoció de la fotografia (en
el cas de les mencions especials). Sempre es farà constar el nom de l'autor.
 

Darrera actualització: 24.07.2023 | 12:10