Anunci convocatòria

Dilluns, 22 de febrer de 2021 a les 00:00

Anunci convocatòria procés de selecció provisió de lloc de treball temporal d'un peó de brigada

Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021, s’ha acordat convocar i aprovar les bases que regiran en el procés de selecció per concurs de mèrits lliure per a la provisió de lloc de treball temporal  d’ un peó brigada municipal per a l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.

Les bases que regulen aquest procés de selecció han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) el dia 24 de febrer de 2021, a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola (www.santjuliadecerdanyola.cat) i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament (https://santjuliadecerdanyola.eadministracio.cat).

Les instàncies, dirigides al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, es presentaran a través de la seu electrònica https://santjuliadecerdanyola.eadministracio.cat o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 20 dies naturals, a partir de la última publicació de la convocatòria en el BOPB o en el DOCG. En el cas que el darrer dia sigui inhàbil el termini s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

La resta de publicacions es duran a terme en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web de l’ajuntament www.santjuliadecerdanyola.cat.

Agustí Elias Cunill

Alcalde

Sant Julià de Cerdanyola, en la data de la signatura digital

Darrera actualització: 24.02.2021 | 14:21