II Concurs de Cartells de la Fia-Faia 2018

Divendres, 1 de setembre de 2017

Bases del II Concurs de cartells de la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola 2018.

 1. L’objecte d’aquest concurs és presentar el cartell de la festa de la Fia-faia 2018 de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola que se celebrarà el 24 de desembre de 2018, tenint en compte tots els requisits que es presenten en aquestes bases.
 2. Les obres han de ser originals i inèdites. Els drets de propietat del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/a. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que s’ha tramitat –i en aquest cas liquidat– els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin. L’Associació de la Fiafaia quedarà exempta de tota responsabilitat que es derivi de no complir aquest requisit. En cas que s’utilitzi una imatge lliure de drets que provingui d’un banc d’imatges, s’haurà de comunicar a l’Associació de la Fia-faia i especificar la seva procedència.
 3. Participants. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres.
 4. L’autor/a guanyador/a del concurs cedirà a l’Associació de la Fia-faia, de manera exclusiva, els drets d’explotació de la imatge, sense caràcter temporal ni territorial.
 5. L’Associació de la Fia-faia es reserva el dret de reproduir l’obra guanyadora en el format i dimensions que estimi convenient. En aquest sentit, el/la guanyador/a es compromet a facilitar a l’Associació de la Fia-faia el document o arxiu original per tal de fer les adaptacions necessàries.
 6. El disseny ha de ser apte per a la reproducció impresa amb un màxim de 4 tintes (quadricromia). La idea ha de ser coherent, conceptualment i gràfica, amb la seva funció d’imatge de la festa de la Fia-faia. L’estil i la tècnica de l’obra serà lliure sempre que s’adapti a la posterior edició i aplicació.
 7. El cartell haurà d’incloure els textos: “FIA-FAIA”. “Bagà i Sant Julià de Cerdanyola” “24 de desembre de 2018”. S’haurà de preveure una franja inferior d’uns 5 cm aproximadament per incloure els diferents logos dels organitzadors i patrocinadors de la festa.
 8. El cartell original haurà de presentar-se a sang sobre cartró-ploma. El seu format serà vertical i d’una mida de 35 x 50 cm. Es presentarà junt amb una foto en suport digital 35 x 50 cm, 300 dpi i en format TIFF. Cada proposta haurà d’incloure les dades personals i de contacte de l’autor.
 9. L’original haurà de ser entregat a un d’aquests tres punts:
  • Ajuntament de Bagà Plaça Catalunya, 7 bis 08695 Bagà
  • Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola Local municipal, s/n 08694 Sant Julià de Cerdanyola
  • Arxiu Comarcal del Berguedà C/ Colònia Escolar Permanent, 2 (Pavelló de Suècia) 08600 Berga
  La data màxima per lliurar els treballs serà el 9 de novembre de 2018, a les 14 hores. En cas que el lliurament no es faci personalment, les despeses de la tramesa de la documentació aniran a càrrec de l’autor/a.
 10. Totes les obres presentades formaran part d’una exposició de cartells de la festa que tindrà lloc a Bagà, a Sant Julià de Cerdanyola i a Berga. Consulteu les dates als ajuntaments de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola i a l’Arxiu Comarcal del Berguedà.
  Els treballs podran ser recollits pels seus autors a partir de 15 dies després de finalitzar l’última exposició al mateix punt on es van entregar. En cas que la recollida no es faci personalment, les despeses de la tramesa aniran a càrrec de l’autor/a.
 11. El Jurat estarà format per persones de reconeguda solvència nomenats per l’organització. Les seves decisions seran inapel·lables i podrà declarar desert el concurs en cas que els cartells no tinguin suficient qualitat o no es compleixin els requisits especificats en aquestes bases. Així mateix, si el jurat ho considerés oportú, podria demanar modificacions en el cartell guanyador per a una millor impressió i lectura, prèvia consulta i d’acord amb l’autor. El jurat queda facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
 12. El premi d’aquest concurs serà de 200 euros.
 13. El veredicte del Jurat i el lliurament del premi tindrà lloc el 15 o 22 de desembre de 2018 al Casal de la Vila de Bagà (a confirmar horari a les webs de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Ajuntament de Bagà, Ajuntament de St. Julià de Cerdanyola).
 14. Acceptació de les bases. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Sant Julià de Cerdanyola, 22 de febrer de 2018.

Darrera actualització: 4.06.2019 | 10:15