Període mitjà de pagament


El present apartat comprèn la documentació relativa als indicadors de termini de pagaments que fa l'Ajuntament a les seves empreses proveïdores.

Us l'oferim en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la redacció donada per la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions publiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Càlculs realitzats per a l'Entitat del Còmput del PMP RD 635/2014 (dades 4t. trismestre de 2021):

  • Ràtio d'operacions pagades: 14.27 dies
  • Import d'operacions pagades: 73.230,73 €
  • Ràtio d'operacions pendents de pagament: 4 dies
  • Import d'operacions pendents de pagament: 45.674,34 
  • Període mitjà de pagament de l'Entitat: 10.33 dies
Darrera actualització: 3.03.2022 | 10:42
Darrera actualització: 3.03.2022 | 10:42